Nasz regulamin


Regulamin strony internetowej

 1. Postanowienia ogólne

 2. 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz zawierania umów sprzedaży korepetycji z języka angielskiego online.

 3. 1.2. Korzystając ze strony internetowej lub nabywając korepetycje, akceptujesz i zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 4. Warunki techniczne

 5. 2.1. Aby korzystać z naszej strony internetowej i nabywać korepetycje, musisz posiadać odpowiednie urządzenia komputerowe, dostęp do internetu oraz oprogramowanie zgodne z naszymi wymaganiami technicznymi.

 6. 2.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne wynikające z Twojego sprzętu lub oprogramowania.

 7. Oferta i zamówienia

 8. 3.1. Prezentowane na stronie internetowej oferty korepetycji mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

 9. 3.2. Składając zamówienie, jesteś zobowiązany/a podać prawdziwe, aktualne i kompleksowe informacje kontaktowe.

 10. Warunki sprzedaży

 11. 4.1. Ceny korepetycji są wyrażone w określonej walucie i obejmują ustalony czas trwania sesji.

 12. 4.2. Płatności za korepetycje należy dokonać zgodnie z wybraną metodą płatności przed rozpoczęciem sesji.

 13. 4.3. W przypadku anulowania lub zmiany terminu sesji, musisz powiadomić nas co najmniej 24 godziny wcześniej. W przeciwnym razie możemy naliczyć opłatę lub odmówić zwrotu.

 14. 4.4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie sesji, zobowiązujemy się do ustalenia nowego terminu lub zwrotu należności.

 15. Odpowiedzialność

 16. 5.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej lub korepetycji, chyba że wynikają one bezpośrednio z naszego rażącego zaniedbania.

 17. 5.2. W żadnym przypadku nasza odpowiedzialność nie przekroczy wartości zamówienia.

 18. Ochrona danych osobowych

 19. 6.1. Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i naszą Polityką Prywatności.

 20. Zmiany regulaminu

 21. 7.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany te będą skuteczne od daty ich opublikowania na stronie internetowej. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać regulamin w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 22. Rezygnacja i zwroty

 23. 8.1. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony/a z zakupionych korepetycji, masz prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty zakupu. Należy wówczas skontaktować się z nami w celu uzgodnienia dalszych kroków.

 24. 8.2. Jeśli spełnione zostaną warunki zwrotu, zwrócimy Ci koszty zakupu korepetycji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia zwrotu.

 25. Postanowienia końcowe

 26. 9.1. Niniejszy regulamin stanowi całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania ze strony internetowej i zakupu korepetycji.

 27. 9.2. W przypadku sporów wynikłych z niniejszej umowy, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9.3. W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

 28. 9.4. Zrzeknięcie się przez nas prawa do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do egzekwowania tego postanowienia w przyszłości.

Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania i jest skierowany do wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz nabywających korepetycje z języka angielskiego online.